For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

دریم سیتی یا شهر رویایی به دنبال شرکای سرمایه گذاری مشترک در توسعه پروژه های زیر است:

  1. خدمات بانکی سرمایه گذاری
  2. ساخت و ساز
  3. همکاران هتل
  4. شرکای تجاری
  5. همکاران توسعه مسکونی

 برای کسب و دریافت اطلاعات بیشتر در مورد همکاری با دریم سیتی یا شهر رویایی به دسته بندی ها مراجعه کنید و یا اگر ایده ای دارید ، لطفا با ما تماس بگیرید.

توجه به خواننده